Wojciech Żółtowski

Prof. dr. hab. inż. Nauki techniczne

ur. 03.09.1936 r. w Warszawa, zm. 02.03.2015 w Warszawa

Specjalność

Budownictwo

Alma Mater

Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Aktywność zawodowa

nauczyciel akademicki

Odznaczenia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Złoty Krzyż Zasługi

Uczelnia przyznająca doktorat

Politechnika Warszawska

Data uzyskania doktoratu

1971

Dyscyplina doktoratu

Nauki techniczne/ Budownictwo

Uczelnia przyznająca habilitację

Politechnika Warszawska

Data habilitacji

1983

Dyscyplina habilitacji

Nauki techniczne/ Budownictwo

Data profesury

2002

Biografia

Prof. dr hab. inż. Wojciech Żółtowski urodził się 3 września 1936 r. w Warszawie. Z uwagi na działania wojenne swoją edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej Nr 1 w Otwocku. Tam też ukończył Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej. W roku 1962, uzyskał tytuł magistra inżyniera wykonując pracę dyplomową pod kierunkiem prof. Franciszka Szelągowskiego ocenioną jako bardzo dobrą. Początek pracy Profesora (lata 1962-1971) wiąże się z Wydziałem Melioracji Wodnych SGGW, gdzie zatrudniony był jako starszy asystent w Katedrze Mechaniki Budowli i Konstrukcji Budowlanych. W okresie następnym, czyli od 1971 roku pracował na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał kolejne stopnie naukowe – doktora w 1971 roku, doktora habilitowanego w 1983 roku oraz tytuł profesora nauk technicznych w 2002 roku. Jego praca doktorska o współpracy tworzyw sztucznych z metalami, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mieczysława Łubińskiego, została wyróżniona nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W Politechnice Warszawskiej zajmował kolejno stanowiska adiunkta, docenta i profesora nadzwyczajnego. W tym okresie pełnił również odpowiedzialne funkcje na uczelni: dziekana wydziału w dwóch kadencjach (w latach 1996-2002), dwukrotnie prodziekana (w latach 1987 - 1993) oraz wieloletniego kierownika Zakładu Konstrukcji Metalowych w Instytucie Konstrukcji Budowlanych, w którym w latach 2002-2005 pełnił funkcję dyrektora.

Po przejściu na emeryturę, czyli od 2006 roku, ponownie podjął pracę w SGGW na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska (dawniej Wydział Melioracji Wodnych) jako profesor nadzwyczajny, gdzie od 2006 roku pracował na pełnym etacie do ostatnich dni życia.

Swoje doświadczenia zawodowe oraz naukowe spożytkował na tworzenie i rozwój najbardziej technicznego wydziału w SGGW, mianowicie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (przekształconego z Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska).

Prof. Wojciech Żółtowski był wieloletnim członkiem Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, był członkiem Prezydium Komitetu Konstrukcji Metalowych PZITB i członkiem Komitetu Nauki PZITB oraz wieloletnim działaczem w Polskiej Izbie Konstrukcji Stalowych, będąc m.in. w Radzie Izby. Był związany z czasopismem Scientiarum Polonorum seria Architectura, będąc członkiem Rady Naukowej tego czasopisma, a także przewodniczącym Rady Programowej dwumiesięcznika „Konstrukcje stalowe” wydawanego przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych.

Prof. Wojciech Żółtowski był autorem lub współautorem ok. 160 prac drukowanych o charakterze naukowym, dydaktycznym lub praktycznym. Swoją praktyczną wiedzę Profesor wykorzystywał w działalności inżynierskiej i eksperckiej. Posiadał uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Był projektantem lub współprojektantem ok. 50. obiektów budowlanych. Wykonał ponad 120 ekspertyz i opracowań technicznych.

Profesor wykształcił około 210 inżynierów i magistrów na Politechnice Warszawskiej oraz około 45 w SGGW. Promował 6-ciu doktorów, wykonał opinie 9-ciu prac doktorskich, 5 recenzji w postępowaniach habilitacyjnych, a także opiniował 2 wnioski na tytuł profesora nauk technicznych.

Zmarł w Warszawie, po krótkiej chorobie.

Spoczął w grobie rodzinnym na warszawskich Starych Powązkach.

Stanowiska

 • Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej – 1996-2002
 • Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej – 1987-1993
 • Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych – 2002-2005
 • Kierownik Zakładu Konstrukcji Metalowych – 1990-2005

Członkostwa

 • członek Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
 • członek Prezydium Komitetu Konstrukcji Metalowych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
 • członek Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
 • członek Rady Naukowej czasopisma Scientiarum Polonorum seria Architectura,
 • przewodniczący Rady Programowej dwumiesięcznika „Konstrukcje stalowe” wydawanego przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne – wielokrotnie
 • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za pracę doktorską

Działalność

Z osiągnięć organizacyjnych służących rozwojowi nauki i dydaktyki wymienić należy „Ramowy program studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej”, który stał się podstawą obowiązującego obecnie wielostopniowego systemu kształcenia, a także program studiów doktoranckich, którego był współautorem.

W SGGW opracował zmiany w programie ćwiczeń w budownictwie stalowym, żelbetowym i mechanice budowli, które w części obowiązują do dzisiaj.

Wybrane publikacje

1.    M. Łubiński, A. Filipowicz, W. Żółtowski, Wymiarowanie konstrukcji stalowych metodą stanów granicznych, PWN, Warszawa, wyd. I, 1979, s. 524, rys. 300, wyd. II poprawione i uzupełnione, PWN, Warszawa, 1981, s. 529, rys. 297, tabl. 59, wyd. III, zmienione, PWN, Warszawa, 1984, s. 525, rys. 293, tabl. 60.

2.    W. Żółtowski, Konstrukcje zespolone stal - tworzywo sztuczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, Budownictwo nr 75, Warszawa, 1982, s.86, rys. 40, tabl. 10.

3.    M. Łubiński, A. Filipowicz, W. Żółtowski, Konstrukcje metalowe. Część I. Podstawy projektowania, Arkady, Warszawa, wyd. I, 1986, str. 520, rys. 390, tabl. 41, wyd. drugie zmienione, Arkady, Warszawa, 2000, stron 646, rys. 415, tabl. 51.

4.    M. Łubiński, W. Żółtowski, Konstrukcje metalowe. Część II. Obiekty budowlane, Arkady, Warszawa, Wyd. I, 1992, str. 496, rys. 462, tabl. 36, wyd. drugie zmienione, 2002, str. 605, rys. 491, tabl. 36.

5.    W. Żółtowski, P. A. Król, Poradnik projektanta. Zasady projektowania konstrukcji z profili cienkościennych Lindab "Z" i "C", Wyd. Lindab Sp.z o. o., Warszawa, 2000, str. 151, rys. 29, tabl. 40.

Linki zewnętrzne

1)    Giżejowski M., Szmigiera E., Wierzbicki S.: „Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Wojciecha Żółtowskiego”; monografia „Aktualne Problemy Budownictwa Metalowego”, monografia pod redakcją naukową E. Szmigiery i S. Wierzbickiego, Seria Wydawnicza: Monografie Zespołu Konstrukcji Metalowych – tom I, Wydanie Jubileuszowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014, ss. 9-26, ISBN 978-83-7814-251-5

2)    Idzikowski J.: „Śp. Profesor Wojciech Żółtowski (1936-2015)”; Inżynieria i Budownictwo, Nr 7/2015, ss. 391-392, ISSN 0021-0315

3)    http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,312371,Wojciech-%C5%BB%C3%B3%C5%82towski-nekrolog.html

4)    Idzikowski J.: „Konstrukcje Metalowe” – Rozdz. II w: „100-lecie Odnowienia Tradycji Wydziału Inżynierii Lądowej” – monografia jubileuszowa pod redakcją G. Borończyk-Płaskiej i H. Zobla, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015, ss. 177-202, ISBN 978-83-936828-1-2

5)    Ciepielowski A.: „Kronika. Pięćdziesięciolecie pracy zawodowej Profesora dr. hab. inż. Wojciecha Żółtowskiego”; Acta Scientarum Polonorum – Architectura, 12 (2) 2013, ss. 123-125, ISSN 1644-0633

6)    „50-lecie pracy prof. dr hab. inż. Wojciecha Żółtowskiego”; Konstrukcje Stalowe, Nr 6/2013Niniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.