Przekształcenie jednostek obsługi informatycznej PW

Zdjęcie Auli Głównej Politechniki Warszawskiej

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 16/2013 Rektora PW z dnia 27 maja 2013 r. oraz zarządzeniem nr 25/2013 Rektora PW z dnia 16 lipca 2013 r., trwa integracja jednostek i komórek organizacyjnych zajmujących się obsługą informatyczną Politechniki, w tym dotychczasowego COI, w jednolite Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej.

Do Rady Centrum Informatyzacji JM Rektor powołał: mgr inż. Tomasza Buczka, dr hab. inż. Adama Kisiela, dr inż. Lecha Knapa, dr inż. Roberta Kurjatę, mgr inż. Marka Malinowskiego, dr inż. Grzegorza Płoszajskiego. Obowiązki dyrektora Centrum pełni dr inż. Janusz Zawiła – Niedźwiecki, pełnomocnik Rektora ds. informatyzacji. Na stanowiska zastępców dyrektora Centrum powołani zostali: ds. wdrożeń - mgr inż. Janusz Stańczak, ds. eksploatacji – mgr inż Andrzej Zajkowski.

Centrum przejmuje zadania wykonywane dotychczas przez COI PW oraz ZOIAC, w tym obsługę rekrutacji, ewidencji studentów, poczty elektronicznej, systemu finansowego, systemu kadrowo – płacowego. Równocześnie Centrum przygotowało zaakceptowany już przez Rektora i Senat program informatyzacji na rok akademicki 2013/14. Trwają prace nad przygotowaniem takiego programu na cały okres obowiązywania obecnej Strategii PW.

Zgodnie z tymi planami w najbliższym roku czeka Politechnikę wdrożenie nowego systemu finansowego (SAP-FI), na poziomie całej uczelni centralnego modułu systemu obsługi dydaktyki (CM USOS) skoordynowanego z systemem ministerialnym POL-on, a na wybranych wydziałach pełne przejście na obsługę ewidencji toku kształcenia przez system USOS, systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SAP-WM), systemu wspierania zarządzania projektami(P2ware), systemu obsługi dorobku naukowego (REPO). Podkreślić należy, że zmierzamy do rozwiązania zintegrowanego (wszystkie te systemy są wzajemnie uzależnione), a więc wskazywanie odrębnych systemów jest w pewnym stopniu umowne. Należy też mieć świadomość, że nowoczesne systemy informatyczne, jakie stopniowo wdrożymy w Politechnice, opierają się na wprowadzaniu danych u źródła ich powstawania, a to oznacza w przyszłości częściową zmianę charakteru współpracy jednostek organizacyjnych z centralnymi służbami Politechniki. Z tego powodu znaczenie zaangażowania wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki jest fundamentalne dla powodzenia programu informatyzacji.

Prowadzone są także analizy, które w połączeniu z przygotowywaną strategią informatyzacji PW, mają zmienić oblicze IT na Uczelni w rozumieniu modelu, zakresu oraz jakości świadczonych usług informatycznych.

Z poważaniem
 dr hab. inż. Janusz Zawiła - Niedźwiecki