Wdrożenie CM USOS, postępy i zadania realizowane w ramach projektu

Prace w ramach projektu CM USOS w ostatnim okresie koncentrowały się głównie na opisie wymagań funkcjonalnych, jakie system CM USOS powinien zapewniać w zakresie realizacji rozliczeń, naliczeń, prezentacji danych finansowych. Przy okazji opisu funkcjonalnego wspomnianych obszarów natrafiono na szereg problemów związanych z identyfikacją i odwzorowaniem procesów realizowanych obecnie na Uczelni. Problemy te stopniowo są wyjaśnianie i rozwiązywane na regularnych spotkaniach zespołów zadaniowych realizujących projekt.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu CM USOS jest dalsze porządkowanie danych. Niestety mimo wyznaczenia ostatecznych terminów realizacji prac w formalnych pismach od Kierownictwa Uczelni znaczna część jednostek organizacyjnych nadal nie uporządkowała danych. Utrudnia to terminową realizację dalszych prac związanych z projektem CM USOS. Opóźnienia w porządkowaniu danych mogą skutkować nie tylko opóźnieniem realizacji projektu, ale również niewywiązaniem się Uczelni, w ustalonym terminie, z obowiązku raportowa danych do systemu POL-on. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o weryfikację czy Państwa jednostka organizacyjna wywiązała się z realizacji tego zadania.

W ramach projektu realizowane są prace związane z rozszerzaniem obecnej funkcjonalności systemu CM USOS dla Wydziałów już korzystających z systemu USOS. Obecnie na jednym z Wydziałów realizowane są testy przedłużania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) z wykorzystaniem systemu USOS. W przypadku pozytywnego zakończenia testów planowane jest stopniowe wycofywanie z użycia dotychczasowego oprogramowania OPTICamp. Ostateczne wycofanie oprogramowania OPTICamp we wszystkich jednostkach organizacyjnych planowane jest po wdrożeniu pełnej funkcjonalności systemu USOS w zakresie zarządzania ELS – co jest planowane w terminie do 01.03.2015.

Obsługa płatności studenckich i stypendiów będzie realizowana w CM USOS przez wskazanych w Państwa jednostkach pracowników. Odpowiednio wcześniej CM USOS zostanie zainstalowany na komputerach w Państwa Jednostkach. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przysłanie do dnia 21.03.2014 imiennych list osób, które powinny mieć zainstalowane oprogramowanie CM USOS i przeszkolone. Po otrzymaniu list uzgodniony zostanie sposób instalacji oprogramowania. Oprogramowanie CM USOS może być instalowane przez pracowników jednostki organizacyjnej wg dostarczonej przez Centrum Informatyzacji instrukcji instalacji lub przez pracowników Service Desk z CI.

Minimalne wymagania komputerów do pracy w CM USOS: system operacyjny Windows (XP lub nowszy do wersji 8.1 włącznie; min 1GB RAM; przestrzeń wolna na dysku niezbędna do instalacji CM USOS - min. 1GB). Aby praca była optymalna zaleca się komputery z min. systemem Windows 7.