Artykuły w Biuletynie PW

Centrum Informatyzacji regularnie informuje interesariuszy Programu o stanie zaawansowania prac i planowanych działaniach. Do tej pory ukazało się kilkanaście artykułów w Biuletynie PW opisujących zagadnienia związane z Programem Informatyzacji. Wśród nich wymienić należy zwłaszcza artykuły dot. wdrożenia Systemu SAP:

oraz artykuły dotyczące USOS: