Projekty

Każda organizacja, działająca zarówno w „biznesie”, jak i finansowana ze środków publicznych, poddawana jest na wielu płaszczyznach nieustannej presji otoczenia. Uczelnie wyższe konkurują między sobą m. in. o poprawę swojej pozycji na polu nauki, przyznanie grantów badawczych, pozyskanie wykwalifikowanych pracowników czy możliwie najlepszych kandydatów na studia. Istotne są także czynniki biznesowe, np. poziom inwestycji w infrastrukturę, możliwość komercjalizacji prowadzonych prac badawczych czy łatwość dostosowania się uczelni do zachodzących zmian w obowiązujących przepisach prawa.
Bez względu na rodzaj przedsięwzięcia, projekty są przeprowadzane jako odpowiedź na uwarunkowania techniczne, organizacyjne, prawne czy ekonomiczne. Powody rozpoczęcia projektu można pogrupować na trzy kategorie:

1) problem, potrzeba – np. brak wystarczających zasobów lokalowych lub użytkowanie niewydajnego systemu komputerowego;

2) okazja – np. możliwość podjęcia prac badawczych w związku z otrzymanym dofinansowaniem zewnętrznym;

3) przymus (konieczność) – np. wymóg dostosowania do zmieniających się przepisów prawa.

Decydując się na rozpoczęcie projektu należy bezwzględnie wiedzieć co jest jego celem i precyzyjnie określić stawiane przed nim wymagania. Należy także systematycznie monitorować i aktualizować zasadność biznesową, jako podstawowego wymogu określającego słuszność podjęcia tego wysiłku. Ponadto, kluczowym jest zrozumienie ich kontekstu w odniesieniu do całości organizacji oraz zapewnienie spójności ich celu z ogólną strategią rozwoju organizacji.
Podstawą do podjęcia projektu przez Centrum Informatyzacji jest Program Informatyzacji, wynikający bezpośrednio ze Strategii Informatyzacji Politechniki Warszawskiej do roku 2020. W dokumencie tym wymienione są działania oraz zadania, których realizację należy podjąć aby skutecznie przeprowadzić proces informatyzacji Uczelni. Jednocześnie, Program stanowi uzasadnienie biznesowe, jako podstawowy wymóg określający słuszność podjęcia tego przedsięwzięcia. Szerzej o Programie Informatyzacji przeczytać można w poświęconej mu zakładce.