Zrealizowane projekty

Centrum Informatyzacji PW przy współpracy z zespołami wdrożeniowymi składającymi się z pracowników Politechniki Warszawskiej oraz przy współpracy z firmami konsultingowymi na przestrzeni ostatnich lat zrealizowało następujące projekty:

Projekt Pilotażowy ePUAP

Politechnika Warszawska uzyskała w 2019 roku dofinansowanie w ramach projektu NERW2 (zintegrowanego projektu Politechniki Warszawskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) w celu wdrożenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Pierwszym krokiem ku temu jest rozpoznanie dotychczas funkcjonujących mechanizmów obsługi skrzynki podawczej ePUAP oraz innych miejsc rejestrujących i rozpoczynających bieg spraw wpływających na Uczelnię. Ponadto, konieczne jest określenie przebiegu procesów dystrybucji dokumentów. Ostatecznie, konieczne będzie zaprojektowanie centralnej kancelarii podawczej, która obsłuży większość spraw trafiających na Uczelnię oraz stanie się głównym kanałem dystrybucji spraw wychodzących.

 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

  Budowa infrastruktury teleinformatycznej

System wideokonferencji jako narzędzie podnoszenia jakości kształcenia

Zgodnie ze Strategią Informatyzacji PW, należy zapewnić odpowiednie narzędzia ułatwiające interakcję pomiędzy studentem, a wykładowcą tzn. platformę, która swoim zasięgiem zapewni nie tylko bezosobową dystrybucję treści, poprzez umieszczenie  materiałów dydaktycznych na kontach ftp, ale także obejmie wszelkie inne aspekty procesu kształcenia, w tym umożliwienie wirtualnego kontaktu osobistego pomiędzy studentami, a wykładowcami (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych), prowadzenie interaktywnych wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów w zwykłym cyklu dydaktycznym, weryfikację i ocenianie prac studenckich, ale również umożliwi prowadzenie miedzyuczelnianych projektów badawczych, sympozjów, konferencji oraz prezentację dorobku naukowego Uczelni.

 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

  Optymalizacja kosztów informatyzacji

  Budowa infrastruktury teleinformatycznej

Wdrożenie rozwiązania płatność podzielona (split payment)

Płatność podzielona jest nowym rozwiązaniem wprowadzonym przez Ministerstwo Finansów od dnia 1 lipca 2018 r. mającym na celu uszczelnienie systemu poboru podatku VAT oraz walkę z oszustwami w tym podatku. Rozwiązanie to ma uzupełnić dotychczasowy pakiet działań uszczelniających system VAT.

 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

  Budowa infrastruktury teleinformatycznej

Wdrożenie Portalu Pracowniczego Politechniki Warszawskiej

Projekt został powołany w celu dostarczenia wszystkim pracownikom Politechniki Warszawskiej elementów samoobsługi pracowniczej poprzez stworzenie wewnątrzuczelnianego portalu pracowniczego. Działanie to jest odpowiedzią na rosnące potrzeby optymalizacji procesów zachodzących w obszarze kadrowo-płacowym. Ponadto, koniecznym było uruchomienie systemu, który na żądanie, w sposób automatyczny, dostarcza dokumenty płacowe oraz umożliwia pracownikom samodzielną weryfikację swoich podstawowych danych w systemie HCM.

 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

  Optymalizacja kosztów informatyzacji

  Budowa infrastruktury teleinformatycznej

Zarządzanie nieruchomościami w PW

Duża liczba nieruchomości rozrzuconych na terenie całej Polski i konieczność obsługi tych nieruchomości we wszystkich aspektach tych działań tj.:

 • Administracyjnym;
 • Utrzymaniowym;
 • Sprawozdawczym;
 • Rozwojowym;
 • Własnościowym;
 • Formalno-prawnym; 

spowodowało stan, w którym różnego rodzaju informacje dotyczące tych samych obiektów są rozrzucone po różnych miejscach struktury administracyjnej PW. Obsługa w/w wymagań niesie za sobą zwiększone nakłady pracy i konieczność wielokrotnej komunikacji dotyczącej tego samego zagadnienia pomiędzy różnymi komórkami administracji centralnej i wydziałowej.

 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

Wdrożenie CM USOS

Projekt został powołany w celu dostarczenia spójnej i zcentralizowanej platformy dotyczącej obsługi toku studiów oraz w celu zapewnienia scentralizowanego systemu do obsługi rozliczeń i płatności ze studentami. Założono, że dzięki realizacji projektu będzie możliwe spójne raportowanie do systemu POL-on.

 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

  Optymalizacja kosztów informatyzacji

  Ustanowienie zasad organizacji wsparcia

  Budowa infrastruktury teleinformatycznej

Wdrożenie SAP FI

W ramach podpisanej umowy pomiędzy czterema uczelniami: PW, UJ, UMCS oraz UŚ Rektorzy tych Uczelni zobowiązali się do wdrożenia w nich zintegrowanego systemu informatycznego. Dzięki wspólnej realizacji przedsięwzięcia można było uzyskać korzystny rabat na licencje za użytkowanie i opłaty maintenance systemu klasy ERP. W następstwie zawartego porozumienia, w 2010 r. w Politechnice Warszawskiej został wdrożony system kadrowo-płacowy SAP HR, a wdrożenie SAP FI jest kolejnym krokiem wykonanym ku budowie zintegrowanego systemu informatycznego.

 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

Wdrożenie modułu SAP POL-on

Projekt został powołany w celu rozszerzenia funkcjonalności systemu SAP HR o możliwości automatycznej sprawozdawczości do MNiSW - moduł POL-on.

 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

  Optymalizacja kosztów informatyzacji

  Ustanowienie zasad organizacji wsparcia

  Budowa infrastruktury teleinformatycznej

Wdrożenie SAP HR

Projekt został powołany w celu zastąpienia przestarzałych, niewydolnych i niewspółpracujących ze sobą aplikacji obsługujących procesy kadrowo-płacowe, w tym umów CP poprzez wdrożenie jednolitego, zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego centralne naliczenie listy płac dla wszystkich pracowników PW i osób zatrudnionych w PW na podstawie umów cywilno-prawnych oraz rozliczenie tych osób względem instytucji zewnętrznych, jak również utworzenie jednolitej bazy kadrowo-płacowej Uczelni.

 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

  Optymalizacja kosztów informatyzacji

  Ustanowienie zasad organizacji wsparcia

  Budowa infrastruktury teleinformatycznej