Harmonogram płatności

W związku z przyznaniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Decyzja nr 6647/II-LAN/2016 z dnia 15.06.2016 r.) dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury informatycznej sieci LAN oraz usług sieciowych na potrzeby badań naukowych Politechniki Warszawskiej” oraz w związku z decyzją Rektora nr 125/2016 z dnia 14.07.2016 r., informujemy o konieczności złożenia harmonogramu płatności z przydzielonych funduszy.

  

  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.10.2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych harmonogram powinien zostać złożony w MNiSW w terminie umożliwiającym wykorzystanie środków finansowych do końca roku, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2016 r.

Harmonogram płatności powinien zawierać:

  • numer decyzji Ministra,
  • kwotę określoną w umowie zawartej przez wnioskodawcę z wykonawcą,
  • przedmiot umowy
  • terminy płatności określone w tej umowie,
  • informację o aktualnej wartości kosztorysowej inwestycji.

Jeżeli wartość kosztorysowa inwestycji została obniżona w czasie jej realizacji, to łączną kwotę środków finansowych na naukę, przyznanych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, obniża się o taki sam procent, o jaki została obniżona planowana wartość kosztorysowa inwestycji.

W związku z powyższym, poniżej załączony został wzór harmonogramu płatności. Harmonogram należy przygotować w dwóch egzemplarzach, podpisanym przez dziekana wydziału lub dyrektora jednostki i pełnomocnika kwestora. Harmonogram należy złożyć w sekretariacie CI PW, GG pok. 319 w terminie umożliwiającym złożenie harmonogramu w MNiSW (od bieżącego roku harmonogram jednostki będzie także podpisywany przez Rektora i Kwestor PW). Należy również dostarczyć harmonogram w formie elektronicznej (plik w formacie docx na adres Michal.Duchlinski@pw.edu.pl).

 

Kontakt:
Michał Duchliński
e-mail: Michal.Duchlinski@pw.edu.pl

 

Harmonogram_Płatności_2016 (docx, 19,26 kB)