Wnioskowanie o dotację

Podobnie jak w latach poprzednich, Politechnika Warszawska może ubiegać się o dotację na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w roku 2017.

     

   

Podobnie jak w latach poprzednich, Politechnika Warszawska może ubiegać się o dotację na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w roku 2017. Zagadnienia związane z kryteriami i trybem przyznawania ww. dotacji reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 08.10.2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na warunki przyznawania dotacji określone, w szczególności w przepisach §2, §6 pkt. 3), §10, §11 ust.3, określających podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację (m. in. uczelnie i podstawowe jednostki organizacyjne uczelni prowadzące w sposób ciągły badania), zakres informacji, załączniki oraz kryteria oceny wniosków. Rozporządzenie w załączniku nr 3 określa „Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku”.

Ponadto należy pamiętać, że dotacja przeznaczona jest na cele służące badaniom naukowym, a więc inwestycja w części, która będzie przeznaczona do celów innych niż badawcze, powinna zostać sfinansowana z innych źródeł niż dotacja (np. ze środków własnych). W związku z tym udział dotacji w nakładach ogółem (Formularz wniosku - pkt D - Tabela) nie może być większy od deklarowanego wykorzystania do badań naukowych lub prac rozwojowych (pkt. C Opis Inwestycji, ust 7 - Tabela).

Jednostka PW, która zamierza ubiegać się o przyznanie dotacji, po ogłoszeniu ww. rozporządzenia, powinna sporządzić wniosek w Systemie OSF dostępnym przez stronę internetową https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do, następnie tak sporządzony wniosek, w dwóch egzemplarzach podpisanych przez Rektora lub Prorektora ds. Nauki, Kwestora PW oraz Dziekana Wydziału lub Dyrektora Jednostki, należy złożyć w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wysłać go w Systemie OSF w wyznaczonym terminie.

Opcjonalnie, wzorem lat ubiegłych, złożeniem wniosku w imieniu jednostek może zająć się Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej. W takim przypadku wniosek wydziału/jednostki stanowić będzie element składowy wniosku Politechniki Warszawskiej. W tym przypadku, wniosek wydziału/jednostki PW (sporządzony na formularzu opartym na załączniku do rozporządzenia) należy przygotować w jednym egzemplarzu, podpisanym przez dziekana wydziału lub dyrektora jednostki i pełnomocnika kwestora. Wnioski należy składać w sekretariacie Centrum Informatyzacji PW, GG pok. 319 w terminie do dnia 29.07.2016 r. Należy również dostarczyć wniosek w formie elektronicznej (plik w formacie docx, na adres Michal.Duchlinski@pw.edu.pl), który będzie bardzo pomocny w stworzeniu wniosku zbiorczego, składanego do MNiSW.

 

Kontakt:
Mariusz Sampławski
tel: 5914
E-mail: M.Samplawski@pw.edu.pl

  

Rozporządzenie_LAN_2015 (pdf, 402,95 kB)