Stanisław Mańkowski

Zdjęcie prof. Stanisława Mańkowskiego

prof. dr hab. inż. nauk technicznych

ur. 28.11.1937 w Grabianowo koło Śremu

Specjalność

ciepłownictwo , ogrzewnictwo, wentylacja

Alma Mater

Politechnika Warszawska

Aktywność zawodowa

Dorobek organizacyjny w zakresie działalności naukowej. Członek Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, oraz b. członek Instytutu Podstawowych Problemów Techniki - PAN (jedna kadencja), b. członek Komitetu Inżynierii Lądowej (sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji) Komitetu Energetyki PAN, członek i przewodniczący komitetów naukowych wielu konferencji zawodowych, konsultant szeregu przedsiębiorstw energetycznych, współautor kilkudziesięciu wdrożeń konstrukcyjnych i technologicznych, b. konsultant Banku Światowego, kierownik grup ekspertów polskich w grantach PHARE (planowanie zaopatrzenia w energię Szczecina, Gdyni, Radomia), kierownik zespołów autorskich w dwóch grantach Rządu Królestwa Danii (efektywność energetyczna w budownictwie, planowanie zaopatrzenia w energię). Kierownik Zadania badawczego (od maja 2010 r.) nr 2 pt. „Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno – materiałowych i instalacyjnych budynków”. Strategicznego projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”, realizowanego w ITB (Instytucie Techniki Budowlanej) i Politechnice Poznańskiej.

Odznaczenia

 • Srebrny Krzyż Zasługi – 1976 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi – 1980 r.

Uczelnia przyznająca doktorat

Politechnika Warszawska

Data uzyskania doktoratu

29.06.1971

Dyscyplina doktoratu

Urządzenia cieplne i zdrowotne

Uczelnia przyznająca habilitację

Politechnika Warszawska

Data habilitacji

26.20.1976

Dyscyplina habilitacji

Inżynieria Środowiska

Data profesury

1989

Biografia

Matura; Technikum Budowy Silników w Warszawie,  pilot szybowcowy - Złota Odznaka z jednym diamentem, pierwsza praca [technik] Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Warszawie – Okęcie, Szkoła Wojsk Lotniczych w Dęblinie (10 miesięcy), pilot samolotów odrzutowych typu MIG 15 oraz LIM (2  lata), usunięty z wojska ze względów politycznych.

W latach 1960-1965  pracownik techniczny (technik - laborant),studia na Wydziale Inżynierii Wodnej i  Sanitarnej Politechniki Warszawskiej (1961-1965 r.), nauczyciel akademicki od roku 1965: asystent, st. asystent, od roku 1971, adiunkt (po uzyskaniu st. dr n. t.), od roku 1976 docent (po uzyskaniu st. dr hab.), od 1989 profesor nadzwyczajny, a od roku 2001 profesor zwyczajny.

Ogólny dorobek  organizacyjny. Kierownik Zakładu odroku 1978 początkowo Zakładu Konstrukcji Urządzeń kotłowych i Gospodarki Cieplnej, potem Ciepłownictwa, wicedyrektor Instytutu na Wydziale Inżynierii Środowiska PW od roku 1978 do 1990, dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji (1990 –1993), Dziekan Wydziału Inżynierii  Środowiska (dwie kadencje 1993-1999), inicjator znaczącego unowocześnienia bazy materialnej Wydziału, współtwórca laboratoriów dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Środowiska, członek Senatu Politechniki Warszawskiej trzy kadencje (od 1993 r.), Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kształcenia (od 1996 r.), współudział w procesie wprowadzenia na Politechnice Warszawskiej Trójstopniowego Elastycznego Systemu Studiów - współorganizator, współautor szeregu projektów uchwał Senatu dotyczących uczelnianych standardów procesu kształcenia, wielokrotny członek szeregu Komisji Rektorskich i Wydziałowych, dyrektor Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska PW. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i Mławie (2001 - 2002), Rektor Politechniki Warszawskie kad. 2002/2005. Od roku 2005 do 2008 dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej.

 Dorobek w zakresie kształcenia kadry: 

 • kierowanie ok. 80 pracami dyplomowymi iinżynierskimi,
 • promotor 16 zakończonych przewodów doktorskich, 
 • ok. 20 recenzji doktorskich ,
 • 5 recenzji habilitacyjnych,

6 opinii  o wnioskach profesorskich.

Stanowiska

 • Kierownik Zakładu Ciepłownictwa,
 • Wicedyrektor ds. Dydaktycznych i Dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji (1978-1980),
 • Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska (1992-1998),
 • Kierownik Komisji Senackiej ds. Kształcenia,
 • pierwszy Rektor (z nominacji Ministra MENiS na okres 1.09.2001-31.08.2002) Państwowej Wyższej Szkoły w Ciechanowie i Mławie,
 • Rektor Politechniki Warszawskiej (2002-2005),
 • Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej (2005-2008).

Członkostwa

 • członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych Naczelnej Organizacji Technicznej,
 • członek Komitetu Inżynierii Lądowej Polskiej Akademii Nauk – Sekcja Ogrzewnictwa i Wentylacji.

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

 • Srebrny Krzyż Zasługi -1976 r.,
 • Złoty Krzyż Zasługi - 1980 r.,
 • Nagrody Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki: 1975, 1978, 1982,
 • Nagroda Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych -1982 r.,
 • Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego -1978r.,
 • Złota Odznaka Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej -1979 r.

Działalność

Dorobek  wdrożeniowy i organizacyjny. Współautor  kilkudziesięciu wdrożeń  konstrukcyjnych i technologicznych,  b. konsultant Banku Światowego, kierownik grup ekspertów polskich w grantach PHARE (planowanie zaopatrzenia w energię Szczecina, Gdyni, Radomia), kierownik zespołów autorskich w dwóch grantach Rządu Królestwa Danii (efektywność energetyczna w budownictwie, planowanie zaopatrzenia w energię).

Wybrane publikacje

Książki - podręczniki: „Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej”- Wydawnictwo Arkady 1981 r., „Pomiary w inżynierii sanitarnej” – współautor  ok. 30 % Wydawnictwo Arkady 1976 r.

Artykuły: Mańkowski St. i inni. „Modele i metody prognozowania zagrożeń oraz procedury zarządzania kryzysowego. Zagrożenia dla sieci ciepłowniczej”. str. 335 do 367 wyd. W.A.T. Warszawa 2009 r., Mańkowski  S. „Główne problemy polskiegociepłownictwa”. Ref. Zamówiony. IX Forum Ciepłowników Polskich. Międzyzdroje, wrzesień 2005 r.

Linki zewnętrzne

Źródła: biogram ten został przygotowany przez:

prof. dr hab. inż. nauk technicznych Stanisława Mańkowskiego, w dniu 28.04.2015.

Zobacz też hasła w WikipediiNiniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.