Woźnicki Jerzy

Data i miejsce urodzenia: 22 maja 1947, Kotuń  -  woj. mazowieckie;

Wykształcenie:

 • tytuł profesora nauk technicznych - 1996
 • doktor habilitowany, Wydział Elektroniki  Politechniki Warszawskiej - 1988
 • doktorat (z wyróżnieniem) Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej - 1979   
 • magister inżynier Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej – 1970

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

Wybrane działania w dziedzinie nauk  technicznych

Działalność naukową i badawczo-rozwojową J. Woźnicki prowadzi w tym obszarze od prawie 40 lat. Działalność ta ma charakter wielowątkowy oraz odnosi się do następujących obszarach tematycznych optyki i elektroniki, a następnie optoelektroniki i fotoniki:

 • optyki światła spójnego i holografia,
 • fotometrii, miernictwa kineskopów i optyki elektronowej,
 • analizy i projektowania przetworników obrazu,
 • układów przetwarzania obrazu
 • cyfrowych przetwarzań obrazu wraz z aplikacjami.

Ponadto prowadził działalność badawczo-rozwojową w obszarze tematycznym określanym jako kształcenie inżynierów[1], będąc członkiem American Society for Engineering Education.

Studia wyższe, magisterskie dzienne ukończył w 1970 r. na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, przedkładając pracę magisterską poświęconą żyroskopii laserowej. W latach 1970-73 studiował fizykę ciała stałego i optykę będąc słuchaczem Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Politechniki Warszawskiej. Od 1973 r. jest  zatrudniony w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej (dawniej Instytucie Technologii Elektronowej PW). W 1979 r. Rada Wydziału Elektroniki PW nadała mu stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny naukowej elektronika, zaś rozprawa pt. „Holografia z falami niejednorodnymi przy użyciu wiązki gaussowskiej” została uznana za wyróżniającą się. W 1989 r. Rada Wydziału Elektroniki PW nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie dyscypliny naukowej elektronika, na podstawie rozprawy pt. „Analiza i projektowanie konwerterów i wzmacniaczy obrazu”.

W latach 1981-84 był kierownikiem Zespołu Dydaktycznego Optyki Elektronowej.
W latach 1984-87 był kierownikiem utworzonego z jego inicjatywy Zespołu Badawczego Projektowania Przetworników Obrazu, zaś w okresie 1987 r. do 1990 r. kierował Zespołem Badawczym Automatyzacji Projektowania i Pomiarów Przetworników Obrazu. W tym okresie Zespól ten opracował oryginalne narzędzia software’owe o charakterze CAD wdrożone w przemyśle. Od 1987 r. nieprzerwanie do chwili obecnej, kierował i kieruje Zakładem - Zakładem Przetworników Obrazu, następnie Przetwarzania Obrazu, a od sześciu lat Zakładem Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW.

Wybrane aktualnie pełnione funkcje:

Od stycznia 2014 r. jest przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2002 r. jest Prezesem Zarządu Fundacji Rektorów Polskich (FRP) i Dyrektorem Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, a także kieruje pracami Centrum Analiz i Dialogu FRP.

Zatrudnienie:

Politechnika Warszawska:

 • 2004 -             profesor zwyczajny
 • 1991 - 2004    profesor nadzwyczajny
 • 1989 - 1991    docent
 • 1979 - 1989     adiunkt
 • 1973 - 1979    asystent

Zatrudnienie gościnne:

Profesor  zwyczajny i wykładowca szeregu przedmiotów z obszaru nauk społecznych (zarządzania i  nauk o polityce/nauk o polityce publicznej):

 • Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, 2004-2007, zatrudnienie pełnoetatowe: Wydział Nauk Politycznych,
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, 2007 – 2011, zatrudnienie ½ etatu: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych,

 

Zaproszenie do wygłoszenia cyklu wykładów:

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca zaproszony, prowadzący przedmioty dla doktorantów na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (2014)

        

Funkcje pełnione w PW:

 • 1996 - 2002          Rektor Politechniki Warszawskiej,
 • 1990 - 1996          Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych,

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni,

 • od 1987                Kierownik Zakładu Przetwarzania Obrazu (obecnie: Zakładu  Fotonik Obrazowej i Mikrofalowej),
 • 1984 - 1987          Zastępca dyrektora Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW       

 Funkcje pełnione w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich:

 • Konfederacja Konferencji Rektorów Krajów Unii Europejskiej i Krajów Stowarzyszonych (CEURC) - członek Rady, stały  przedstawiciel KRASP (1999-2000),
 • European University Associaton (EUA) - członek Rady, stały przedstawiciel KRASP (2000-2002),
 • Przewodniczący KRASP (1999-2002) KRASP - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 • Wiceprzewodniczący KRASP(1997-1999),
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (1997-1999)
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich  (1999-2002)
 • Honorowy Przewodniczący KRASP (2002-2005)
 • Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i członek Prezydium KRASP - (1997-1999, 2005-2008, 2008-2012, 2012-14)
 • Delegat KRASP do międzyresortowego zespołu ds. systemu finansowania szkolnictwa wyższego, powołanego przez Ministra Finansów i Ministra Edukacji Narodowej (1998)

Funkcje pełnione w UNESCO:

 • Higher Education in Europe (Journal naukowy wydawany przez UNESCO European Center for Higher Education): członek International Editorial Board (1999-2009), ekspert  rządowy w sprawach szkolnictwa wyższego - (1996 r., 1999 r.).

 

Inne ważniejsze funkcje w działalności naukowej i zawodowej:

 • Europejska  Akademia Nauk i Sztuk (ang. The  European Academy of Sciences and Arts)  Sekcja V  „ Nauki  Społeczne, Prawo i Ekonomia” -  członek  (2015 - ),
 • Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego - przewodniczący (2014 - ),
 • Fundacja Rektorów Polskich - Prezes (2002 - ),
 • Instytut Społeczeństwa Wiedzy - Dyrektor (2003 - ),
 • Dyrektor programu doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych. Kierownik i wykładowca piętnastu Szkół Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla wyższej kadry kierowniczej uczelni (2005 - ),
 • Rada Programowa Kwartalnika „Studia z polityki publicznej” (Public Policy Studies) – członek (2014 - ),
 • Komitet Gospodarczej Myśli Strategicznej przy Ministerstwie Gospodarki - członek (2013 - ),
 • Komitet   Sterujący   projektu   dla   KRASP „Program  rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.” - przewodniczący (2013-2014, lider projektu pn. „Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego”),
 • Rada Programowa Miesięcznika „Forum Akademickie” - przewodniczący  (2003-2012), obecnie  Rada Patronacka Miesięcznika „Forum Akademickie” - przewodniczący (2013 -),
 • Zespół Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów - członek, wnioskodawca i ekspert odpowiedzialny za opis dyscypliny pn. nauki o polityce publicznej (2011-2012),
 • Rada Powiernicza Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej -  przewodniczący (2010-2012),
 • Komitet Sterujący i Zespół Wykonawców projektu  środowiskowego „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020” -  przewodniczący (2009-2010),
 • Konwent Politechniki Łódzkiej - członek (2008),
 • Zespół do Spraw Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego MNiSW - członek (2008),
 • Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN - członek  (2009-2012, 2012- ),
 • Komitet Prognoz „Polska 2000 plus” przy Prezydium PAN - członek (2003-2006),
 • Komitet „Polska w Zjednoczonej Europie” przy Prezydium PAN  - przewodniczący (2003-2006),
 • Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN - członek (1987-2002),
 • Komitet Naukoznawstwa PAN - członek (1996-2002),
 • Narodowa Rada Integracji Europejskiej - wiceprzewodniczący (1999-2001), 
 • Rada Konsultacyjna ds. Reformy Edukacji Narodowej (działająca w Ministerstwie Edukacji Narodowej) - członek (1998-2001),
 • Rada Konsultacyjna Ministra Łączności - członek (1992-1996),
 • Rada Naukowa Instytutu Technologii Próżniowej - członek (1991-1995),

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych i zawodowych:

 • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Członków Legii Honorowej - przewodniczący Komisji Rewizyjnej (2000- )
 • Członek Komitetu ds. Etyki w Nauce PAN (2009- ),
 • IEE E - członek - fellow od (1995- )/ Institute of Electrical and Electronics Engineers/,
 • SPIE - Société parisienne pour l'industrie électrique, członek Prezydium Zarządu Sekcji Polskiej SPIE Polska (1989-1990),
 • Polski Komitet Optoelektroniki - członek Zarządu (1990-1993).

Zakres zainteresowań naukowych:

 • dyscyplina naukowa: elektronika; specjalność naukowa: optoelektronika (techniki przetwarzania obrazu) w dziedzinie nauk technicznych,
 • dyscyplina naukowa: nauki o polityce publicznej w dziedzinie nauk społecznych; specjalność naukowa: polityka rozwoju społeczeństwa wiedzy i sektora wiedzy.

 Przykładowe, szczegółowe obszary zainteresowań badawczych:

 • zarządzanie uczelniami oraz systemowe uwarunkowania działania szkół wyższych
 • problematyka polityki edukacyjnej, naukowej i proinnowacyjnej w Polsce i w UE.

Wybrane działania w dziedzinie nauk społecznych:

W ramach wówczas prowadzonych prac rozwinięta została oryginalna formuła elastyczności i adaptacyjności systemu studiów, opracowano w znaczącym zakresie funkcjonalnym, oryginalne specjalizowane narzędzia informatyczne zarządzania w instytucji akademickiej o złożonych cechach, a także zaawansowano prace nad jej systemem informacyjnym.

Jego działalność badawcza w latach 1998-99 związana była z pracami analitycznymi i projektowymi poświęconymi systemowi szkolnictwa wyższego i badań naukowych, realizowanymi na zlecenie utworzonej w 1997 r. przy jego aktywnym udziale, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w której objął funkcję Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Komisji ds. Legislacyjnych. Efektem tych prac stały się dwa opublikowane raporty. W 1999 r. został wybrany Przewodniczącym KRASP na kadencję 1999-2002.

Działania na rzecz kształcenia kadry naukowej:

Wypromował trzech doktorów w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.

Wyróżnienia i nagrody:

 • Krzyż Terra Marjama III klasy  (Maarjamaa Ristli kolmanda klassi)  przyznany przez Prezydenta Estonii (2002),
 • Doktorat honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2013),
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011),
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2000),
 • Krzyż Kawalerski Francuskiej Legii Honorowej (1996),
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1994),

Źródła: Biogram Prof. dr hab. inż. Jerzego Woźnickiego, został w całości przygotowany przez Fundację Rektorów Polskich oraz autoryzowany przez Profesora Jerzego Woźnickiego.

Publikacje:

 1. Około 60 publikacji naukowych o tematyce technicznej, a w tym z monografią  autorską:  „Podstawowe techniki przetwarzania obrazu” WN PWN (1996), (liczba str.- 262)
 2. Około 150 publikacji dotyczących zarządzania w szkołach wyższych i systemów kształcenia, a także polityki edukacyjnej i naukowej, co obejmuje wydane drukiem:
  1. opracowania monograficzne i  książki (łącznie 26 wydawnictwa), a w tym m. in.:

 

 1. „Myśli o uczelni  i społeczności akademickiej – wybrane z przemówień i publikacji Rektorów Politechniki Warszawskiej” W. Findeisen, M. Dietrich, J. Woźnicki, OWPW (2001),
 2.  „Raport o zasadniczych problemach szkolnictwa wyższego w polskim systemie edukacji narodowej”,  OWPW styczeń 2002;  współautorstwo i redakcja, opracowanie niniejsze powstało z inicjatywy Prezydenta RP,
 3.  „Model współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych – stan obecny i perspektywy”, redakcja, FPAKE, ISW (2004),
 4. „A Study on Current and Prospective Impact of Demography on Higher Education in Poland”, FRP (2007), 
 5. „Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego”, FRP (2007), (liczba str. – 334)
 6. „Założenia dotyczące rozwoju systemu informacji zarządczej w szkołach wyższych w Polsce”,  redakcja;  FRP-ISW (2008), 

Jest autorem raportów i ekspertyz dotyczących szkolnictwa wyższego m. in. dla Komisji Europejskiej, Europejskiego Centrum Szkolnictwa Wyższego UNESCO-Cepes oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Źródła: Biogram Prof. dr hab. inż. Jerzego Woźnickiego, został w całości przygotowany przez Fundację Rektorów Polskich oraz autoryzowany przez Profesora Jerzego Woźnickiego.

[1] ang. Engineering Education

Niniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.