Anna Grabińska–Łoniewska

profesor dr. hab. nauk technicznych

ur. 07.11.1938 r. w 07.11.1938 r.

Specjalność

Biotechnologia, biologia środowiska

Alma Mater

Politechnika Warszawska

Aktywność zawodowa

nauczyciel akademicki

Odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi przyznany Uchwałą Rady Państwa 16 września 1987 r. za wyróżniającą się pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 12 lipca 2007 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Uczelnia przyznająca doktorat

Politechnika Warszawska

Data uzyskania doktoratu

1972 r.

Dyscyplina doktoratu

Biotechnologia

Uczelnia przyznająca habilitację

Politechnika Warszawska

Data habilitacji

1991 r.

Dyscyplina habilitacji

Biotechnologia

Data profesury

14 kwietnia 2008 r.

Biografia

Urodzona 7 listopada 1938 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim w rodzinie o tradycjach ziemiańsko – inteligenckich. Do szkół podstawowych uczęszczała w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dąbrowie Górniczej i Gliwicach. Maturę uzyskała w 1955 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej w Warszawie i w tym samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. Po ich ukończeniu w 1961 r., rozpoczęła pracę w Katedrze Biologii Sanitarnej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej (obecna nazwa: Zakład Biologii Środowiska), gdzie pracowała do przejścia na emeryturę w 2009 r. Zainteresowania naukowe dotyczyły następujących zagadnień: biodegradacja związków organicznych występujących w ściekach przemysłowych, usuwanie azotu ze ścieków metodą denitryfikacji, usuwanie na drodze biologicznej żelaza, manganu i substancji humusowych z wód przeznaczonych do picia i potrzeb gospodarczych, wykorzystywanie grzybów mikroskopowych do usuwania związków trudno rozkładalnych ze ścieków, procesy mikrobiologiczne zachodzące podczas biotermicznej przeróbki odpadów stałych metodą kompostowania i fermentacji metanowej, przenoszenie przez sieć wodociągową mikroorganizmów chorobotwórczych oportunistycznie chorobotwórczych, występowanie ww. mikroorganizmów w odciekach ze składowisk odpadów komunalnych i ich migracja do środowiska gruntowo – wodnego.

Prof. dr hab. Anna Grabińska–Łoniewska jest autorką 17 prac przeglądowych, monografii i rozpraw, 100 artykułów naukowych oraz 11 podręczników akademickich z dziedzin wyszczególnionych powyżej.

Zakres działalności dydaktycznej prof. dr hab. A. Grabińskiej–Łoniewskiej obejmował prowadzenie wykładów z przedmiotów biologia środowiska i ekologia, mikrobiologia ogólna i przemysłowa, mikrobiologia techniczna i biologia środowiska, prac dyplomowych (w liczbie 40) oraz przewodów doktorskich (4).

Stanowiska

W okresie pracy na PW, zajmowała kolejno stanowiska asystenta technicznego, inżyniera stażysty, inżyniera, asystenta, st. asystenta, adiunkta, od roku 1991 – adiunkta z habilitacją, od roku 2001 prof. nzw. PW, a od roku 2008 - profesora.

Członkostwa

 • Wicedyrektor Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii na Politechnice Warszawskiej (2003-2005);
 • członkostwo Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (z wyboru środowiska akademickiego; 1999-2002);
 • członkostwo Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu (2003-2006);
 • członek Rady Ekspertów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA (2007-2009);
 • National Reporteur International Water Association In Health Related Water Microbiology (2000-2003);
 • tzw. super recenzent przy kwalifikacji projektów badawczych do finansowania przez KBN/MNiI, sekcje PO4G (2000 – 2005), sekcja TO9D (2005-2008), sekcja projekty rozwojowe (2006-2008) oraz sekcja projekty specjalne (współpraca międzynarodowa) (2006-2008).

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

 • Indywidualna nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1972; Indywidualna nagroda Rektora PW w 1996 r.; Nagroda Zespołowa I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2011 – 2012.
 • Złoty Krzyż Zasługi przyznany Uchwałą Rady Państwa 16 września 1987 r. za wyróżniającą się pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 12 lipca 2007 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Wybrane publikacje

 • A. Grabińska–Łoniewska, M. Łebkowska, B. Słomczyńska, T. Słomczyński, A. Rutkowska–Narożniak, E. Zborowska. Biologia Środowiska, Wyd. Seidel–Przywecki Sp. z o.o., Warszawa, 2011;
 • A. Grabińska–Łoniewska, E. Siński. Mikroorganizmy chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych. Wyd. Seidel–Przywecki Sp. z o.o., Warszawa, 2010;
 • A. Grabińska–Łoniewska. Biologiczne przemiany żelaza i manganu w środowisku oraz w urządzeniach wodociągowych i ciepłowniczych. Wyd. PZITS, Warszawa, 2000;
 • A. Grabińska–Łoniewska. Microbial conatmination of drinking water distribution systems: problems and solutions. European Centre of Excellence CEMERA, Warsaw, 2005.
 • A. Grabińska–Łoniewska, E. Slavikowa. Fungi in denitrification unit biocenosis. Water Research, 1990, 24: 565-572;
 • A. Grabińska–Łoniewska, A. Kulig, E. Pajor, A. Skalmowski, W. Rzemek., M. Szyłak–Szydłowski. Physico-chemical and microbiological characteristic of leachates from Polish municipal landfills. Env. Eng. Taylor and Francis Group, London, 2007.


Niniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.