Jerzy Kisielnicki

Zdjęcie prof. Jerzego Kisielnickiego

prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych

ur. 25 października 1939 w Warszawa

Specjalność

Organizacja i zarządzanie – informatyka gospodarcza

Alma Mater

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Aktywność zawodowa

Wykładowca na UW i PW, kierownik zakładu projektowania systemów informacyjnych na Wydziale Zarzadzania UW, wykładowca na studiach MBA, doradca w projektach zastosowań informatyki.

Jednostka organizacyjna - typ

Uniwersytet Warszawski

Jednostka organizacyjna - nazwa

Wydział Zarządzania

Okres zatrudnienia

1972 do chwili obecnej

Odznaczenia

Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski

Uczelnia przyznająca doktorat

SGPiS Wydział Ekonomiki Produkcji

Data uzyskania doktoratu

1969

Dyscyplina doktoratu

Nauk ekonomicznych

Uczelnia przyznająca habilitację

Uniwersytet Warszawski, Wydziała Nauk Społecznych

Data habilitacji

1976

Dyscyplina habilitacji

Ekonomiczne zastosowania informatyki

Data profesury

1986

Biografia

Jerzy Kisielnicki – ur. 25 października 1939 r. w Warszawie, profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, dr habilitowany inż., dydaktyk, specjalista w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych i informacyjnych dla zarządzania, analizy systemowej organizacji, doskonaleniu metod i technik zarządzania.[1]

W 1961 ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego - Wydział Technologii Rolno-Spożywczej. W 1969 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Siedem lat później na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, natomiast w 1986 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.[1]

W 1972 podjął pracę jako kierownik Katedry Systemów Informatycznych Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 1975 został kierownikiem Katedry Organizacji i Zarządzania w Wyższej Szkole Handlu i Prawa. W latach 1990–1995 sprawował funkcję prorektora do spraw naukowo-dydaktycznych w Pierwszej Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie. W 1999 rozpoczął pracę w charakterze profesora zwyczajnego na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej a następnie na Wydziale Zarządzania PW. [1]

Członek wielu komitetów i instytutów, krajowych i zagranicznych konferencji oraz seminariów naukowych.

Dokonania naukowo-twórcze odnoszą się do ponad 300 oryginalnych prac naukowych, artykułów i książek, publikowanych w języku polskim, angielskim i rosyjskim. [1,4] Przygotował i opracował około 200 ekspertyz i opracowań naukowo-badawczych oraz projektowych. Realizator i koordynator krajowych programów TEMPUS-CUBIS i TEMPUS- FIGURA, a także koordynator krajowy Programu Phare pt. Transformacja systemu finansowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Strategia Informatyzacji NBP – Warszawa kierownik tematu i realizator .W latach 2010-2014:

 • Kierownik zadania projektowego w realizacji programu strategicznego SYNAT dotyczącego utworzenia platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy.
 • Kierownikiem projektu celowego usprawnienia funkcjonowania systemu zarządzania policją

Obecnie z-ca kierownika projektu System wspomagania twórczości organizacyjnej finansowanego przez NCBR. [1][2][3]

Stanowiska

 • Od 1972 kierownik Katedry Systemów Informatycznych Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
 • 2012 kierownik Zakładu Projektowania Systemów,
 • Od 1975 - 2013 kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Wyższej Szkole Handlu i Prawa a następnie po zmianach organizacyjnych kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu w Uczelni Łazarskiego,
 • 1990–1995 I z-ca Rektora i Prorektor do spraw naukowo-dydaktycznych Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie,
 • Od 1999 Profesor zwyczajny Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej,
 • Kierownik zakładu Modelowania Systemów w IBS PAN,
 • Kierownik zakładu organizacji przemysłu w Instytucie Przemysłu cukrowniczego, doradca Pełnomocnika Rządu ds. opakowań, Dyrektor ds. Projektowych i Rozwojowych w Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki CPIZI ZETO-ZOWAR,
 • Dyrektor ds. Badawczo Rozwojowych , główny projektant, programista, w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Informatyki OBRI. [1][2][3]

Członkostwa

 • członek komitetów redakcyjnych następujących czasopism międzynarodowych: Information & Management Wydawnictwo North Holland oraz International Journal of Electronic Business Wydawca Intrcience Enterprises Ltd, UK,
 • członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk PAN,
 • przewodniczący Rady Naukowej Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej,
 • członek Kapituły – Programu Lider Rozwoju Kadr Informatycznych,
 • członek komisji akredytacyjnej  Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • członek Towarzystwa Naukowego Badań Systemowych,
 • członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej w latach 2001-07
 • przedstawiciel na Polskę i członek Information Resources Management Association IRMA (1998-2009),
 • członek komitetu doradczego American Biographical Institute,
 • wice-przewodniczący Rady Informatyki II kadencji i członek Rady Konsultacyjnej Programu PESEL II przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • członek honorowy IPMA – Polska. [1][2][3]

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

 • Nagrody I i II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Nagrody I i II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej,
 • Wyróżnienie w Konkursie im. Karola Adamieckiego za najlepszą pracę z zakresu organizacji i zarządzania,
 • I nagroda naukowa - zespołowa Ministra Edukacji za książkę napisaną wspólnie z profesorem H. Sroką z Akademii Ekonomicznej z Katowic,
 • Złote odznaki: PTE, NOT i TNOiK,
 • Krzyż Kawalerski,
 • 2002 Krzyż Oficerski,
 • 2011 Nagroda im. Marka Cara
 • 2012 Złoty medal za zasługi dla Policji. [1][2][3]

Działalność

W działalności organizacyjnej stworzenie od podstaw Katedry Zarządzania Systemami Informacyjnymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W Uczelni Łazarskiego stworzył i kierował do roku 2011 Centrum Kształcenia Podyplomowego. Wiceprzewodniczący w Radzie Informatyki (w latach 2007 – 2009), a także w Radzie Konsultacyjnej Programu PESEL II przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 1996 – 2006 uczestniczył w pracach Komitetu Badań Naukowych, był między innymi członkiem sekcji H1 oraz przewodniczącym komisji ds. projektów celowych i zamawianych. Działalność w organizacjach zawodowych. I tak: Polskie Towarzystwo Informatyczne, którego był członkiem-założycielem i Naukowe Towarzystw Informatyki Ekonomicznej, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej. Jest członkiem komitetu doradczego American Biographical Institute, zajmującego się promowaniem osiągnięć osób z różnych sfer działalności społecznej i gospodarczej.[1,5] Za działalność szkoleniową dla budownictwa został wyróżniony Dyplomem zasłużonych dla budownictwa (2009) oraz honorową statuetką Stowarzyszenia „Damy Radę” za działalność szkoleniową, społeczną i charytatywną na rzecz walki z wykluczeniem społecznym (2007).

Wybrane publikacje

 • Informatyczna infrastruktura zarządzania”, PWN , Warszawa 1993,
 • „Zarządzanie” , PWE Wyd. II Warszawa 2014,
 • „Zarządzanie a Informatyka ” Placet, Warszawa 2014.
 • „Zarządzanie projektami”, Wolters Kluwer. Wyd. II Warszawa 2014,
 • „Zarządzanie projektami badawczo – rozwojowymi”, Wolters Kluwer Warszawa 2013
 • “Virtual Technologies – Concepts, Methods, Tools and Applications” editor, III vol. Information Science Reference, Hershey – New York w 2008 r. [1][2][3][5]

Linki zewnętrzne

http://forumti.pl/16Forum/CV_prof_Kisielnicki.pdf

Zobacz też hasła w Wikipedii

Przypisy

[1]

B. Nowicki, pomoc w przygot. M. Trojanowska, „Biogramy profesorów, docentów i doktorów habilitowanych. Wydziału Inżynierii Produkcji, dawniej Mechaniczny Technologiczny, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002, s.64-65

[2]

CV - Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, www.forumti.pl/15forum/4_3/cv.doc

data dostępu: 22.07.2015

[3]

CV - prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicy/lista/jerzy-kisielnicki/cv

data dostępu: 22.07.2015

[4]

Jerzy Kisielnicki

http://ckp.lazarski.pl/studia-mba/mba-zarzadzanie/

[5]

Zakład Informatyki Gospodarczej,

prof. dr hab. inż. Jerzy Kisielnicki

https://sites.google.com/a/apps.wz.pw.edu.pl/zig-wz-pw/02-pracownicy/nauczyciele-akademiccy/prof-dr-hab-inz-jerzy-kisielnickiNiniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.