Jacek Kubissa

Zdjęcie prof. Jacka Kubissy

Dr hab. inż. Nauki techniczne

ur. 1940 w Warszawa

Specjalność

Budownictwo

Alma Mater

Politechnika Warszawska

Aktywność zawodowa

Po skończeniu studiów rozpoczął pracę w PBP „Petrobudowa” w Płocku. Pełnił kolejno funkcje kierownika robót Centrum Południe w Płocku oraz głównego inżyniera budowy Kujawskiej Fabryki Farb i Lakierów we Włocławku.

Od 1 października 1968 roku rozpoczął pracę w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku na stanowisku starszego asystenta. W roku 1975 został mianowany adiunktem, w 1989 roku docentem, a w roku 1992 profesorem nadzwyczajnym PW.

Odznaczenia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Złoty Krzyż Zasługi,
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Medal Politechniki Warszawskiej - Alma Mater Bene Merentibus (nr 21),
 • Medal Zasłużony dla Płocka

Uczelnia przyznająca doktorat

Politechnika Warszawska

Data uzyskania doktoratu

1975

Dyscyplina doktoratu

budownictwo

Uczelnia przyznająca habilitację

Politechnika Warszawska

Data habilitacji

1988

Dyscyplina habilitacji

budownictwo

Biografia

Przez cały okres zatrudnienia w Uczelni prowadził zajęcia z przedmiotu wytrzymałość materiałów, a także sporadycznie z innych przedmiotów, w tym z mechaniki budowli i konstrukcji metalowych. Prowadził wiele magisterskich i inżynierskich prac dyplomowych. Organizował laboratoria oraz prowadził badania naukowe.  Prowadzone przeze niego prace naukowe dotyczyły konstrukcji budowlanych oraz badań właściwości materiałów konstrukcyjnych, elementów konstrukcji i ich połączeń.

Wypromował czterech doktorów. Opublikował  łącznie samodzielnie lub jako współautor sto kilkadziesiąt prac naukowych. Był recenzentem rozpraw doktorskich, a także wielu artykułów i różnych wydawnictw. Wielokrotnie kierował zespołami realizującymi tematy naukowo-badawcze i techniczne.

Obok działalności dydaktycznej i naukowej prowadził działalność projektową i ekspercką w zakresie konstrukcji budowlanych. Jest autorem lub współautorem ponad 200 projektów oraz około 300 ekspertyz i opinii technicznych. Uzyskał uprawnienia budowlane wykonawcze, projektowe i rzeczoznawcy budowlanego.

Przez większość okresu zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej prowadził intensywną działalność organizacyjną oraz pełnił różne funkcje organizacyjne, w tym kierownika Zakładu Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich, dyrektora Instytutu Budownictwa, dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii i prorektora Politechniki Warszawskiej, dyrektora Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Był wielokrotnie członkiem różnych komisji i zespołów senackich i rektorskich oraz przewodniczącym komisji Rady Wydziału, komisji rekrutacyjnych, przewodniczącym komisji ds. przewodów doktorskich, itp. Był inicjatorem i współorganizatorem utworzonego w 1995 roku Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, prowadzącego pierwszy w Politechnice Warszawskiej nietechniczny kierunek studiów ekonomia.

Ma żonę i dwóch synów, którzy są absolwentami Politechniki Warszawskiej.

Stanowiska

 • Kierownik Zakładu Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich (1978-84 oraz 1994-2011)
 • Dyrektor Instytutu Budownictwa (1979-84 oraz 1990-93)
 • Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 • Prorektor Politechniki Warszawskiej (1993-1999 oraz 2005-2008)
 • Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (2008-2012)

Członkostwa

 • Członek Sekcji Materiałów Budowlanych i Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
 • Członek Komitetu Konstrukcji Metalowych PZITB, przewodniczący Sekcji Inżynierii Lądowej Towarzystwa Naukowego Płockiego.
 • Należał i należy do wielu organizacji naukowych i technicznych (np. PTMTS i PZITB, TNP), regionalnych rad i zespołów o charakterze naukowym i technicznym.

Działalność

Przez kilka lat zajmował się problemami rewaloryzacji płockiego Starego Miasta oraz stateczności Skarpy Płockiej. W kadencji 1990 - 1994 członkiem Rady Miasta Płocka i przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego i Gospodarki Terenami, był członkiem prezydium zarządu Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także przez dwa lata przewodniczącym Rady Fundacji Orlenu „Dar Serca”

Linki zewnętrzne

Przypisy

[1] http://www.pw.plock.pl/Filia/Historia

http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/r#/info/author/WUT56061/Jacek%2BKubissa?tab=phd&r=phd&lang=pl&affil=

[2] biogram prof. Jacka Kubissy został przygotowany przez pracowników Instytutu Budownictwa PW Filia w Płocku 15.07.2015Niniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.