Internet produkcyjno-logistyczny – budowa sieci semantycznej z zastosowaniem inżynierii ontologii i mereotopologii czasoprzestrzennej – podejście eScop

Wykładowca: dr inż. Stanisław Strzelczak
Wydział Inżynierii Produkcji PW

Termin i miejsce: 14 kwietnia 2015 r. g. 16:15-17:30, sala 213 w Gmachu Głównym PW

W referacie rozpatruje się wykorzystanie koncepcji sieci semantycznej (Semantic Web) jako infrastruktury lub standardu dla będącymi podstawą rozwoju nowych form integracji produkcji i logistyki rozproszonej globalnie. Bazując na doświadczeniach z projektu UE eScop (Embedded systems Service-based Control for Open manufacturing and Process automation), wynikach prac rozwojowych nad internetem logistycznym (π) oraz innych projektów badawczych, analizowane są możliwości rozwoju internetu produkcyjno-logistycznego. Z jednej strony rozpatrywane są hipotetyczne nowe formy strukturalne i procesowe funkcjonowania handlu i przemysłu, jakie mogłyby się rozwinąć w wyniku zastosowania technologii semantycznych i opartych na nich usług sieciowych. Z drugiej strony analizowane są bariery teoretyczne oraz technologiczne, zwłaszcza w kontekście przyjęcia inżynierii ontologii jako podstawy koncepcji sieci semantycznej i języka OWL (Web Ontology Language).  Bariery teoretyczne związane są przede wszystkim z ograniczeniami formalnymi ontologii przyjętymi w założeniach sieci semantycznej. Ich ominięcie jest możliwe poprzez rozszerzenie formalizacji ontologii o aspekty mereotopologiczny i czasoprzestrzenny, co da postawy dla tworzenia nowych konceptualizacji systemów i procesów, np. rozproszonych semantycznych sterowań heterarchicznych. Takie ujęcie umożliwić może m.in.  inteligentne sterowanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego rozproszonych złożonych struktur i procesów, integrujących ludzi i urządzenia techniczne. Bariery technologiczne dotyczą efektywności  środków technicznych inżynierii ontologii zwłaszcza w aspekcie wielkoskalowości przetwarzania informacji.

Prezentacja z wykładu (pdf, 2,40 MB)