Program Informatyzacji PW

Program Informatyzacji PW wynika bezpośrednio z zapisów Strategii Informatyzacji Politechniki Warszawskiej do roku 2020. Dokument ten został opracowany w kontekście uwarunkowań zewnętrznych w zakresie informatyzacji Państwa oraz wewnętrznych założeń i potrzeb Politechniki Warszawskiej, uwzględniając przy tym najnowsze trendy świadczenia usług opartych o techniki informacyjne, jak również już wdrażane w PW rozwiązania. Przyjęto, że techniki informacyjne stanowią szybkozmienny obszar funkcjonowania Uczelni, który ma kluczowy wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój. Strategia stanowi podstawę działań dotyczących kierunkowych zmian w zakresie funkcjonowania PW z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych.

Program Informatyzacji obejmuje zagadnienia budowy usług wspieranych technikami informacyjnymi, związanymi z :

 1. Obsługą badań i dydaktyki w obszarze:
  • dydaktyki;
  • badań naukowych, innowacji i komercjalizacji wyników badań;
  • współpracy PW z otoczeniem;
 2. Obsługą zarządzania Uczelnią w obszarze:
  • administracji, w tym kadr, płac, finansów oraz księgowości;
  • ewidencji pracowników administracji centralnej i jednostek niebędących wydziałami, pracowników administracji wydziałowej oraz pracowników naukowo-dydaktycznych;
  • ewidencji studentów i doktorantów;
  • ewidencji projektów badawczych i naukowych.

Ze względu na stały rozwój technik informacyjnych oraz zmiany procesów, Program informatyzacji (i przede wszystkim przyjęte plany implementacji rozwiązań), są corocznie weryfikowane oraz dostosowywane do dynamicznie zmieniających się potrzeb Uczelni w zakresie informatyzacji.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. Programu Informatyzacji PW należy sięgnąć do: