ePW

Tytuł projektu: ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”

Projekt Politechniki Warszawskiej pt. „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”, przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i uzyskał łącznie 43,00 punkty z 47, 00 możliwych do uzyskania w ramach Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza, Typ projektu: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych”.

Otrzymanie dofinansowania

W związku z powyższym Politechnika Warszawska otrzymała unijne wsparcie na usprawnienie dostępu do usług edukacyjnych.

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Całkowita wartość projektu: 3 880 869,06 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 3 809 694,20 zł

Kwota dofinansowania EFRR: 2 599 354,24 zł

Wkład własny: 1 281 514,82 zł

Wkład własny kwalifikowalny: 1 210 339,96 zł

Działanie: 2.1 E-usług

Cele projektu

Główny cel projektu:

„W ramach projektu pt.” ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”, studenci i pracownicy PW zyskają dostęp do platformy e-learningowej, która umożliwi im zdalne korzystanie z materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, czy też monitorowanie efektywności nauki.

Celem głównym projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego Mazowsza poprzez wdrożenie systemu e-usług na rzecz społeczności regionu, kandydatów, studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej, organizacji współpracujących, który podniesie jakość zarządzania uczelnią.

Cele szczegółowe:

 • zwiększanie liczby oraz jakości usług udostępnianych w formie elektronicznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) na rzecz społeczności Mazowsza;
 • znacząca poprawa jakości obsługi kandydatów na studia, studentów i pracowników Uczelni;
 • zwiększenie poziomu ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych podmiotów działających na Mazowszu;
 • zapewnienie bezpieczeństwa wdrażanych systemów informatycznych oraz przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem;
 • poprawa niezawodności systemów informatycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii o wysokiej skalowalności rozwiązań;
 • podniesienie poziomu informatyzacji Uczelni;
 • ujednolicenie infrastruktury teleinformatycznej Uczelni poprzez integrację platformy e-usług z innymi systemami informatycznymi;
 • zwiększenie efektywności pracy poprzez lepsze zarządzanie zadaniami i ich rozliczalnością;
 • poprawa jakości współpracy Uczelni z organizacjami;
 • poprawa konkurencyjności Uczelni, regionu, kraju oraz Unii Europejskiej dzięki korzystaniu 
  z udostępnionych e-usług nie tylko mieszkańców regionu, ale także studentów i naukowców 
  z kraju i zagranicy;
 • uruchomienie nowych kanałów kontaktu ze studentami z zagranicy;
 • zapewnienie interooperacyjności z platformami krajowymi świadczenia e-usług, w tym 
  z platformą ePUAP.

Powyższe cele bezpośrednie przekładają się na szereg celów pośrednich, wśród których wymienić należy:

 • rozwój e-usług o jak najwyższym stopniu dojrzałości, z których korzystać będą obywatele;
 • poprawa dostępności do publicznej informacji dla mieszkańców miasta i województwa;
 • usprawnienie procesu obsługi interesanta;
 • poprawa jakości świadczonych usług publicznych;
 • usprawnienie procesu gromadzenia danych i informacji oraz poziomu ich bezpieczeństwa;
 • rozwój kompetencji pracowników Uczelni.

Jak wynika z analizy, głównym problemem w skali całego kraju, a tym samym i w Warszawie, jest niewystarczający stopień wykorzystania technologii TIK oraz zbyt niski poziom rozwoju e-usług w pracy instytucji edukacyjnych, czy szerzej instytucji publicznych w stosunku do rzeczywistych potrzeb.

Wobec powyższego, celem prowadzonych działań jest rozwój infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie usług elektronicznych a także dążenie do upowszechniania stosowania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych TIK w życiu codziennym.

Zwiększona dostępność usług świadczonych on-line, polegać będzie m.in. wymianie danych 
i zasobów ogólnie dostępnych rejestrów publicznych w oparciu o określone  wymagania zapisane 
w krajowych ramach interoperacyjności systemów.

Wykorzystanie zaawansowanych technologii ICT w miejscu pracy wpłynie na podniesienie kompetencji personelu, wyrównanie szans grup zawodowych na rynku pracy.

Powyższy cel główny oraz cele szczegółowe projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 • zakup i wdrożenie systemów oprogramowania;
 • rozbudowa środowiska przetwarzania danych dla wdrażanych systemów;
 • rozbudowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa danych;
 • integracja z innymi systemami i rejestrami zewnętrznymi;
 • wdrożenie i efektywne stosowania rozwiązań „chmury obliczeniowej”;
 • wdrożenie platformy elektronicznej świadczenia e-usług dla mieszkańców regionu, studentów oraz pracowników Uczelni;
 • zapewnienie interoperacyjności systemu informatycznego z platformą krajową ePUAP.

Zasięg oddziaływania:

Projekt pt. „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” będzie oddziaływał przede wszystkim na społeczność Warszawy, Mazowsza oraz w mniejszym stopniu - pozostałych rejonów kraju.

Korzyści w wymiarze jakościowym:

Zgodnie z założeniami realizacja projektu przyniesie szereg korzyści jakościowych:

 • usprawnienie procesu rekrutacji – poprzez wdrożenie szeregu e-usług ułatwiających i w dużym stopniu  automatyzujących sam proces rekrutacji;
 • usprawnienie procesów dydaktycznych – poprzez wdrożenie szeregu usług zapewniających narzędzia ułatwiające w dużym stopniu realizację tych procesów;
 • usprawnienie relacji studenta z Uczelnią -  umożliwiających załatwianie szeregu spraw bez konieczności osobistego kontaktu;
 • usprawnienie funkcjonowania Uczelni - poprzez wdrożenie systemów zarządzania i obiegiem informacji;
 • ułatwienie i upowszechnienie dostępu do informacji - dzięki rozbudowie portalu internetowego;
 • interoperacyjność systemu informatycznego z platformą krajową e-PUAP zapewni wymianę danych między instytucjami z wygodą dla obywatela;
 • wzrost kompetencji pracowników - poprzez wdrożenie projektu nastąpi podniesienie kwalifikacji personelu w zakresie wykorzystania technologii TIK w codziennej pracy.

Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia i usprawnienia realizacji usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, co przełoży się na usprawnienie i poprawą funkcjonowania Uczelni.

Planowane efekty

Efektem realizowanego projektu będą e-usługi w obszarze „front office”, których wdrożenie będzie w pewnym stopniu poparte przygotowaniem zaplecza informacyjnego w obszarze „back-office”.

Projekt „ e-PW”, zakłada realizację działań polegających na wykorzystaniu TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych, celem świadczenia usług drogą elektroniczną, dla podniesienia dostępności, jakości i efektywności kształcenia w regionie, w tym  wprowadza rekrutację przez Internet, jak również e-learning.

Realizacja projektu przyniesie następujące efekty:

 • budowa platformy e-usług edukacyjnych, która zapewni dostęp do szeregu różnych kanałów i sposobów współpracy oraz wymiany informacji;
 • usprawnienie systemu zarządzania procesem dydaktycznym i podejmowania decyzji zarządczych;
 • wprowadzone zostaną uproszczenia administracyjne związane z obsługą toku studiów oraz nastąpi poprawa jakości obsługi,  co będzie odczuwalne dla obywateli – mieszkańców miasta, powiatu oraz regionu;
 • zapewnienie szerokiego dostępu do informacji publicznych, co będzie skutkowało oszczędnością czasu na obsługę studentów i pracowników;
 • spełnienie standardów w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem;
 • spełnienie standardów WCAG 2.0 dla osób niepełnosprawnych oraz szerzej wytyczne w zakresie unijnych polityk horyzontalnych w tym zasadę równości szans i niedyskryminacji.

Efekty zewnętrzne:

Realizacja projektu powinna poprawić jakość życia użytkowników. Wartość projektu dla lokalnej społeczności jest w dużej części niewymierna, jednak przyjąć można, że dzięki realizacji projektu znacznie poprawi się jakość obsługi użytkowników oraz nastąpi zmniejszenie nakładów pracy pracowników uczelni.

Korzyści z uruchomienia e-Usługi:

 • efektywne wsparcie kandydatów na studia w wyborze kierunku studiów;
 • łatwiejsza możliwość porównywania kierunków studiów oraz przedmiotów;
 • efektywne wsparcie studentów realizujących elastyczny tok studiów w wyborze przedmiotów;
 • skuteczne wsparcie studentów w informowaniu ich o spełnieniu lub braku spełnienia efektów kierunkowych;
 • zintegrowana informacja o modelowym planie studiów;
 • szybki dostęp kandydatów na studia do elektronicznej wyszukiwarki kierunków oraz przedmiotów na Wydziałach Politechniki Warszawskiej;
 • dostęp studentów do informacji o przedmiotach realizowanych w ramach już wybranych kierunków studiów;
 • pomoc w wyborze przedmiotów do realizacji w ramach toku studiów;
 • możliwość analizowania zmienności efektów kształcenia w czasie;
 • polepszenie jakości obsługi poprzez zwiększenie szybkości załatwiania spraw dotyczących edukacji i toku studiów;
 • zwiększenie jakości kształcenia poprzez łatwiejszy dostęp do informacji;
 • poprawa promocji uczelni;
 • ułatwiony kontakt użytkowników;
 • dostęp do wielu usług w jednym miejscu;
 • możliwość samodzielnego przedłużania karty elektronicznej;
 • dostęp do usługi ze spersonalizowaną informacją;
 • zwiększenie dostępności informacji przez integrację z usługą ePW-MojePW.

Kalendarium

Harmonogram prac przy projekcie
Data Zdarzenie
09.12.2016 Złożenie wniosku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
03.02.2017 Rozstrzygnięcie konkursu
11.08.2017 Rozpoczęcie prac w zespołach projektowych w PW – ponad 30 osób z 12 wydziałów i jednostek organizacyjnych PW
16.08.2017 Ogłoszenie przetargu na sprzęt – infrastruktura na potrzeby projektu
13.02.2018 Ogłoszenie przetargu na Wykonawcę oprogramowania
11.05.2018 Wybór najlepszej oferty na Wykonawcę oprogramowania
11.06.2018 Podpisanie umowy z Wykonawcą oprogramowania
14.03.2019 Zakończenie fazy projektowania realizacji usług
31.03.2020 Zakończenie realizacji systemów ePW-Eduroam oraz ePW-Zdarzenia
01.10.2020 Wdrożenie produkcyjne moodle i OpenMeetings (ePW-Edukacja), uruchomienie pilotażowe ePW-MojePW
30.11.2020 Wdrożenie pozostałych systemów ePW
15.12.2020 Zakończenie realizacji projektu

28 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu Politechniki Warszawskiej pt.”ePW – wzrost jakości Podpisanie umowy

i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”.

Ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego umowę podpisali:
Pan Wiesław Mariusz Rabosz - Wicemarszałek; Pan Rafał Rajkowski - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, natomiast ze strony Politechniki Warszawskiej, umowę podpisał Pan Andrzej Zajkowski - Dyrektor Centrum Informatyzacji PW.

Komitet Sterujący

https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Decyzje-Rektora/2017/Decyzja-Rektora-nr-162-2017-z-dnia-11-08-2017

Lokalizacja projektu

Projekt będzie realizowany na terenie miasta stołecznego Warszawy w województwie mazowieckim. Miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu. Jest największym miastem polskim; zarówno pod względem liczby ludności (1 720 398 zameldowanych mieszkańców w grudniu 2010 r.); jak i powierzchni (517;24 km²). Pełni rolę centralnego ośrodka naukowego; kulturalnego; politycznego oraz gospodarczego. Na jej terenie siedziby mają wszystkie instytucje i urzędy władzy ustawodawczej; wykonawczej i sądowniczej. Mieszczą się w niej siedziby Sejmu i Senatu RP; PrezydentaRady Ministrów oraz innych władz centralnych i regionalnych.

Ze względu na swoje położenie w centralnej Polsce województwo mazowieckie jest węzłowym punktem komunikacyjnym. W Warszawie stolicy Polski i jednocześnie największym mieście województwa mieści się lotnisko im. F. Chopina. W województwie krzyżują się także ważne szlaki dla gospodarki europejskiej: m.in. droga Paryż – Berlin – Warszawa – Moskwa (główna europejska oś komunikacyjna na szlaku wschód – zachód); oraz droga z północnego wschodu Europy do Europy Środkowej. Rozbudowana sieć drogowa i kolejowa łączy Mazowsze z pozostałymi regionami kraju.

Jak wskazano na poniższej mapie, Politechnika Warszawska - beneficjent projektu - ulokowana jest w samym centrum Warszawy.