Uzyskanie uprawnień do pracy w systemie

W celu nadania uprawnień do systemu produkcyjnego EZD należy skontaktować się drogą mailową z zespołem ServiceDesk-u.

 

Do systemu testowego EZD dostęp posiadają wszyscy pracownicy PW.

Link do środowiska testowego: https://ezd-test.wut.pl    

Logujemy się imiennym adresem mailowym w domenie pw.edu.pl i hasłem do tego konta.

 

Uprawnienia do pracy w systemie testowym i produkcyjnym EZD są nadawane zgodnie z zajmowanym stanowiskiem w strukturze organizacyjnej PW i zakresem pełnionych obowiązków.

Zmieniając stanowisko pracy, jednostkę organizacyjną lub pełnioną funkcję zmiany zostaną automatycznie zaktualizowane w systemie produkcyjnym, natomiast potrzebę powyższych zmian w systemie testowym należy zgłaszać drogą mailową do ServiceDesk.

Dodatkowe pytania proszę kierować do ServiceDesk: 5999@pw.edu.pl