Zamówienia zakończone

Zakup serwisu gwarancyjnego producenta dla posiadanych przez Zamawiającego serwerów IBM oraz Lenovo

Nr sprawy: CI.ZP.262.75.2023

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/864171

Zakup kiosków internetowych na potrzeby obsługi Map Dostępności Budynków

Nr sprawy: CI.ZP.262.68.2023

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/178692

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 grudnia 2020 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności” (POWR.03.05.00-00-A022/19), Zad. 8 pt. "Stworzenie Map Dostępności Budynków PW" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedłużenie subskrypcji na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie SLES oraz RHEL

Nr sprawy: CI.ZP.262.68.2023

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/837183

Dostarczenie rocznej subskrypcji na oprogramowanie NX Academic oraz Solid Edge Academic.

Nr sprawy: CI.ZP.262.59.2023

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/82418

Odnowienie 28 sztuk rocznej licencji Adobe CC for teams

Nr sprawy: CI.ZP.262.65.2023

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/835181

Odnowienie rocznej usługi wsparcia technicznego TECS dla posiadanej przez Politechnikę Warszawską stałej licencji akademickiej ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (50/500)

Nr sprawy: CI.ZP.262.41.2023

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem: 

Postępowanie: "Odnowienie rocznej usługi wsparcia technicznego TECS dla posiadanej przez Politechnikę Warszawską stałej licencji akademickiej ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (50/500)”. - Platforma Zakupowa

Przedłużenie ważności licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET PROTECT Entry ON-PREM do ochrony 4500 szt. stacji roboczych/serwerów na okres 36 miesięcy (od 25.02.2023 r. do 24.02.2026 r.)

Nr sprawy: CI.ZP.262.80.2022

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/710635 

Zakup serwera do wirtualizacji na potrzeby realizacji Zadania 6 – Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych w ramach projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności” (nr wniosku o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-A022/19) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nr sprawy: CI.ZP.262.78.2022

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 grudnia 2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/140318

Przedłużenie ważności Umowy Serwisowej - w tym aktualizację oprogramowania do monitorowania stacji roboczych Axence nVision® 14 na okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Nr sprawy: CI.ZP.262.68.2022

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/703765

Zakup oprogramowania/licencji na potrzeby realizacji Zadania 6 – Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych w ramach projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności” (nr wniosku o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-A022/19) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - z podziałem na dwie (2) części.

 
 

Nr sprawy: CI.ZP.262.13.2022

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 grudnia 2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/131412

Zakup zestawów telewizorów interaktywnych.

Nr sprawy: CI.ZP.262.40.2022

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem: 

Postępowanie: Zakup zestawów telewizorów interaktywnych - Platforma Zakupowa 

Przedłużenie licencji Cisco Webex

Nr sprawy: CI.ZP.262.18.2022

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem: Postępowanie: Przedłużenie licencji Cisco Webex - Platforma Zakupowa 

Przedłużenie gwarancji oraz usługi wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego 2 szt. F5-BIG IP 2000s wraz z oprogramowaniem.

Nr sprawy: CI.ZP.262.12.2022

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/650593

Zakup zestawów telewizorów interaktywnych.

Nr sprawy: CI.ZP.262.19.2022

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem: 

Postępowanie: Zakup zestawów telewizorów interaktywnych - Platforma Zakupowa

Odnowienie rocznej usługi wsparcia technicznego TECS dla posiadanej przez Politechnikę Warszawską stałej licencji akademickiej ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (50/500)

Nr sprawy: CI.ZP.262.14.2022

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/656122